Co je to Gonorda

V březnu roku 1235 vyplula z přístavu Handa v království Esferském flotila dvou lodí pod velením kapitána Lionda Ostreka směrem na východ k Jandorským ostrovům. Přistála v hlavním městě této Esferské kolonie a měla v plánu po vyložení zásob vrátit se do Handy. Z ostrovů lodě odpluly 18. března 1235, den nato se strhla náhlá jarní bouře, která obě lodě hnala na jihovýchod. Bouře trvala celých šest dní, kdy se sotva ovládané lodě řítily oceánem. Taková doba trvání bouří není zcela vzácná.
Když se bouře 26. března konečně utišila, rozhodl se kapitán Ostrek plout zpět. Tehdy si však povšiml, že z východu přiletělo několik ptáků, zakroužilo nad lodí a opět odletělo na východ. Podle běžných představ však byl tím směrem nekonečný oceán. Kapitána Ostreka přepadla objevitelská vášeň a rozhodl se plout dále směrem kam ptáci odletěli. Přesvědčil reptajcí posádku a za pět dní, 31. března 1235 spatřil před sebou první ostrovy neznámého souostroví. Tyto ostrovy byly velké zhruba jako Jandorské a kapitán je nazval Nový Esfer. Na ostrovech Ostrekovi lidé nenalezli žádné obyvatele. Nalezli však prameny pitné vody i rostliny, které byly dostatečně podobné známým rostlinám, jakož i hojnost zvěře sice neznámých, ale jistě jedlých druhů.
Po doplnění zásob se lodě již podruhé chystaly na cestu k domovu. Jeden z kapitánových mužů však při průzkumu nejvýchodnějšího ostrovu zahlédl nad východním obzorem stoupat kouř. V objevitelské vášni se lodě vydaly kupředu a zanedlouho se jim nabídl majestátní pohled na kouřící a soptící sopku na pobřeží. Tuto sopku pojmenovali podle boha vládce podzemí a hor Hora Tagarova. A za sopkou objevili celý nový kontinent. Tento kontinent nazvali podle boha ochránce Esferu Gonora Gonorda. U kontinentu přistáli 4. dubna 1235.
Menší z obou lodí - Vánek - při plavbě podél pobřeží Gonordy narazila na podmořské skalisko a vážně si poškodila kýl. Obě lodě se tedy uchýlily na břeh, kde hrubě opravili poškozenou loď. Bylo však jasné, že Vánek již domů nedopluje. Odvážili se však plout zpět k Novému Esferu, tam na ostrově nazvaném Ostrov Vánku zůstalo několik námořníků z Vánku, kteří se již na Gonorovu Chloubu, větší z lodí, nevešli a před nejistou plavbou zpět dali přednost zůstání na ostrově. Vánek rozebrali na stavbu domu.
Gonorova chlouba na cestě zpět minula Jandory a dorazila zpět do Handy 7. června 1235, když již byla pokládána za beznadějně ztracenou.
Kindar IV. Holkor, král Esferský byl velmi potěšen Ostrekovým objevem a hned začal plánovat kolonizační výpravu. Liond Ostrek byl povýšen do šlechtického stavu, jmenován místokrálem Gonordským a pověřen organizací kolonizační výpravy. Výprava měla vyplout v květnu 1236, v březnu 1236 se však dostal do sporu s jedním šlechticem (baron Holdan Kabrek) a v souboji byl zabit. To zdrželo vyplutí flotily, novým velitelem a místokrálem byl jmenován rytíř Malkon Dokrel. V září 1236 čtyřiadvacet lodí konečně vyplulo podle lodního deníku Lionda Ostreka k jihovýchodu a po dvaatřiceti dnech plavby dorazili k Ostrovu Vánku. Námořníci, kteří byli na ostrově ponecháni, (z původních dvanácti jich přežilo devět, jeden zemřel na hadí uštknutí a dva na nemoc) se s radostí přivítali s nově příchozími a rytíř Dokrel rozhodl, že založí osadu na tomto místě. kde bylo mimo jiné i příhodné přírodní přístaviště. Osadě ponechal jméno Nová Handa, které jí dali námořníci. Protože však měl za úkol především kolonizovat pevninu, jmenoval vůdce místních námořníků guvernérem Nového Esferu a na místě nechal kolonisty ze šesti lodí. Zbylých osmnáct lodí pak vyplulo k místu, kde před více než rokem Liond Ostrek opravoval poškozený Vánek. Zde založenou osadu nazval na počest královského rodu Holkorda.
Po založení Holkordy se rytíř Dokrel uchystal na zpáteční cestu. Jednoho ze svých lidí jmenoval zástupcem v Holkordě a sám se s čtrnácti loďmi vypravil zpět. Do Handy dorazil v lednu 1237.
V březnu 1237 vyplula ke Gonordě další výprava. Tentokrát však většina osadníků zůstala v Nové Handě. S výpravou přijel i rytíř Gadron Salkar, který byl jmenován místokrálem Nového Esferu. Původní guvernér se však nechtěl titulu vzdát a tak vyvolal vzpouru. Vzbouřenci byli poraženi a 35 jich bylo oběšeno, mezi nimi všech devět Ostrelových námořníků. Po potlačení vzpoury se rytíř Malkon Dokrel vydal do Holkordy, kde se již definitivně ujal úřadu místokrále.
V roce 1238 pak připlula třetí výprava kolonistů, ti založili město Kindarda na počest Esferského panovníka na vlastní pevnině severně od Holkordy. Již v té době došlo k setkání s domorodým obyvatelstvem. Ukázalo se, že Holkorda byla založena na "neutrálním" území mezi dvěmi skupinami domorodců. Kindarda však již zasahovala do území jedné z těchto skupin.
Lid, kterému patřilo území Kindardy byl lidem pokojných zemědělců vzrůstu značně menšího než lidé i trpaslíci. Kolonisté je záhy překřtili na půlčíky. Tento lid již krátce po založení Holkordy započal s kolonisty opatrný výměnný obchod. Lidé je zpočátku považovali za hloupé (kvůli jejich výšce a jisté primitivnosti) půlčíci však rychle zjistili cenu věcí a stali se tvrdými obchodníky. Lidé se pokusili sáhnout k násilí. Tím skončila první fáze vzájemných vztahů. Obchod pokračoval dál, ukázalo se však, že půlčíci mohou být i v boji cennými soupeři, zejména mistrně ovládli taktiku přepadů ze zálohy. Byl tedy ustaven jakýsi mír, lidé neměli dost sil na boj proti velké přesile půlčíků a tito se báli technické převahy lidí. Po založení Kindardy půlčíci protestovali, ale nakonec zůstalo jen u protestů. Je ovšem pravda, že v Kindardě se čas od času ztratí nějaké věci a nikdo neví kam ...
Konce roku 1238 však bylo Esferské království napadeno vojsky Balgeru a Farziku a obrana začala odčerpávat veškeré jeho zdroje. Proto byla tato kolonizační výprava na dlouhou dobu poslední. Válka trvala celých deset let a teprve nyní se začíná hovořit o míru. Na Gonordě měli o dění poměrně přesné představy, protože přijížděly neustále Esferské lodě a snažily se odčerpat co možná nejvíce materiálu pro válku.


Na hlavní stránku